polska bip-logo
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kontrast
Reset

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - informacja

Środki zgromadzone w PPK są Twoją prywatną własnością. Są dziedziczone i możesz je w każdej chwili wypłacić. W dobrowolnym momencie możesz z powrotem zacząć oszczędzać w PPK.

Do programu PPK automatycznie zapisani są pracownicy, którzy ukończyli 18 rok życia oraz do ukończenia 55 r.ż. (możliwość złożenia deklaracji rezygnacji). Osoby, które ukończyły 55 r.ż, ale nie ukończyły 70 r.ż. mogą zgłosić się z wnioskiem do pracodawcy o przypisanie ich do programu.

Po wcześniejszej rezygnacji pracodawca będzie mógł ponownie wpisać pracownika do programu PPK. Wpłaty będą automatycznie wznawiane co cztery lata począwszy od 01.04.2023 roku. Pracodawca będzie mieć ustawowy obowiązek poinformowanie pracownika o zbliżającej się dacie ponownego rozpoczęcia dokonywania wpłat.

WPŁATY

Wpłaty z Twojego wynagrodzenia:

- wpłata podstawowa – 2 % wysokości wynagrodzenia albo nie mniej niż 0,5 % wynagrodzenia, jeżeli Twoje łączne miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120 % minimalnego wynagrodzenia.

- dobrowolna wpłata dodatkowa – do 2 % wynagrodzenia.

Wpłaty Pracodawcy:

-wpłata podstawowa – 1,5 % wysokości Twojego wynagrodzenia

-wpłata dodatkowa – do 2,5 % wysokości Twojego wynagrodzenia

Wpłaty Państwa:

- wpłata powitalna w wysokości 250,00 zł (jednorazowo);

- dopłata roczna w wysokości 240,00 zł;

Sytuacje, w jakich możesz skorzystać ze zgromadzonych oszczędności przed 60 rokiem życia:

- w przypadku poważnej choroby swojej żony, męża lub dziecka (do 25 % środków bez obowiązku zwrotu);

- na pokrycie wkładu własnego, jeśli bierzesz kredyt na mieszkanie lub budowę domu (w wysokości do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat) – dotyczy osób przed 45 rokiem życia;

- decydujesz się przelać oszczędności na inny rachunek PPK (np. w przypadku zmiany pracodawcy).

Po 60 roku życia możesz rozpocząć wypłatę zgromadzonych oszczędności, bez względu na to czy pracujesz, czy nie.

- Jednorazowo wypłacasz 25 % swoich środków, a pozostałe 75 % w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej).

Możesz wypłacić wszystkie środki w dowolnym momencie, także przed 60 rokiem życia – wracają one do Ciebie pomniejszone o:

- 30 % środków z wpłat Twojego Pracodawcy (trafia na Twoje indywidualne konto w ZUS),

- środki z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych ze strony Państwa,

- należny podatek od zysków kapitałowych.

Jak działają PPK?

Pracodawca, (w naszym przypadku z komisją reprezentacją osób zatrudnionych) wyłonioną w trybie u nas przyjętym instytucję finansową, która utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków) – niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach środki będą lokowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Czy wprowadzenie PPK to kolejna reforma emerytalna?

Nie, ustawa o PPK nie dotyczy systemu emerytalnego i nie wprowadza w nim zmian, a jedynie poszerza dostępne możliwości oszczędzania. PPK stanowią bowiem kolejny dobrowolny i prywatny sposób oszczędzania. Pracownik może – ale nie musi – z nich skorzystać i od jego woli zależy to, czy pracodawca będzie odprowadzał środki na prowadzony dla niego rachunek PPK.

Co w przypadku, jeżeli uczestnik PPK nie dożyje wieku emerytalnego?

Po śmierci uczestnika PPK (bez względu na jego wiek) zgromadzone w PPK środki podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej. Uczestnik może wskazać osobę uprawnioną do jego środków, a jeśli tego nie zrobi, środki otrzyma jego spadkobierca (dziedziczenie na zasadach ogólnych).
Wskazanie osób uprawnionych przez uczestnika PPK nie oznacza jednak, że całość zgromadzonych przez niego oszczędności musi do nich trafić. Należy bowiem pamiętać, że jeśli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, niezależnie od tego ilu uprawnionych wskazał połowa zgromadzonych przez niego oszczędności na rachunku PPK (w zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) trafi do jego małżonka. Dopiero pozostała ich część przekazana będzie osobom uprawnionym, a gdyby ich nie było spadkobiercom na zasadach ogólnych. Oznacza to, że jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) albo na jego wniosek wypłaci mu te środki w formie pieniężnej.


Uwaga: Osiągnięcie wieku emerytalnego nie ma związku z możliwością wypłaty środków z PPK czy to przez uczestnika czy osobę uprawnioną. Uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków z PPK już po ukończeniu 60 r.ż. bez względu na status aktywności zawodowej i płeć.

 

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do PPK odsyłam na stronę internetową www.mojeppk.pl

Komisja reprezentacyjna po dokonaniu wyboru instytucji zarządzającej poinformuje wszystkich pracowników mailowo.

Wszystkie dostępne druki tj.: deklaracja rezygnacji (dla osób które nie ukończyły 55 r.ż.), bądź deklaracja przystąpienia (dla osób, które ukończyły 55 r.ż. ale nie ukończyły 70 r.ż.) są dostępne w szkole. Jest również możliwość przesłania druku drogą elektroniczną.x

 

 

Regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych

w celu wyboru instytucji finansowej w ramach

Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

§ 1

Reprezentacja osób zatrudnionych jest wybierana w celu wyłonienia - w porozumieniu z Pracodawcą - instytucji finansowej zarządzającej środkami gromadzonymi w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) tworzonego u Pracodawcy, na podstawie art. 7  ustawy z 4.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020, poz. 1342).

§ 2

Ilekroć w Regulaminie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:

- Pracodawcy – oznacza to Państwową Szkołę Muzyczną I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Marii Skłodowskie-Curie 9; 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

- Osobach zatrudnionych – oznacza to pracowników zatrudnionych w Państwowej Szkole Muzyczna I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu w chwili oddania głosu.

- Wyborach – oznacza to wybory reprezentacji osób zatrudnionych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 3

 1. Pracodawca w drodze ogólnodostępnego ogłoszenia, zamieszczonego na tablicy w korytarzu szkoły oraz na stronie internetowej Pracodawcy powiadamia osoby zatrudnione o terminie przeprowadzenia wyborów (dalej – Ogłoszenie).
 2. Wybory odbywają się na koszt Pracodawcy, w czasie pracy i w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę, oraz trwają przynajmniej 3 dni robocze.

§ 4

 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w skład której wchodzą następujące osoby: Przewodniczący komisji: Manfred Kudla, Sekretarz Komisji Ewelina Bachen.
 2. Członkami komisji wyborczej nie mogą zostać osoby kandydujące do reprezentacji osób zatrudnionych.
 3. Komisja wykonuje czynności wskazane w regulaminie w czasie pracy.

§ 5

 1. Każdej osobie zatrudnionej u Pracodawcy w okresie przeprowadzania wyborów przysługuje zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze.
 2. Każdej osobie zatrudnionej przysługują trzy głosy.
 3. Wybory są tajne i bezpośrednie.

§ 6

 1. Komisja wyborcza będzie przyjmowała głosy pracowników.
 2. Komisja wyborcza na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządza listę kandydatów z podziałem na ilość otrzymanych głosów.

§ 7

 1. Głosy można składać w urnie umieszczonej w sekretariacie szkoły, bądź e-mailowo (w związku z pracą zdalną).
 2. Nadanie karty drogą mailową wiąże się z wpisaniem imienia i nazwiska głosującego pracownika jako nadawcy e-maila, w celu odnotowania faktu oddania głosu na liście pracowników uprawnionych do wyborów.
 3. Informacja o oddaniu głosu przez osobę zatrudnioną trafia do komisji wyborczej.
 4. Komisja wyborcza policzy głosy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty końcowej okresu wyborów określonej w Ogłoszeniu.

§ 8

 1. Reprezentację osób zatrudnionych tworzą 3 osoby wybrane spośród zgłoszonych kandydatów, które otrzymały największą liczbę głosów.
 2. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania z ich udziałem, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 9

 1. Komisja wyborcza niezwłocznie po policzeniu oddanych prawidłowo głosów sporządza protokół z głosowania.
 2. O wyniku wyborów komisja wyborcza informuje Pracodawcę i osoby zatrudnione wywieszeniem protokołu z wyborów w gablocie w korytarzu szkoły oraz na stronie www Pracodawcy.

§ 10

 1. Niniejszy regulamin ogłasza w korytarzu szkoły oraz na stronie www Pracodawcy.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

v

logo-slider