polska bip-logo
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kontrast
Reset

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej

w Kędzierzynie-Koźlu

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu pragnie zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019, poz. 848).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono 28 marca 2021 r.
 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji 28 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły
 • e-mail: dyrektor@psm-kozle.pl
 • tel. 77 482 37 43

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do dyrekcji szkoły pocztą lub drogą elektroniczną:

Skargi można złożyć również do: Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Szkoły nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019, poz. 1696)

 1. Budynek szkoły usytuowany jest w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 9
 2. Przy wejściu głównym brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - najbliższe znajduje się na ul. Limanowskiego.
 3. Wejście do szkoły nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 4. Osoby poruszające się na wózkach, a chcące wejść do szkoły proszone są o wcześniejszą informację celem zapewnienia tym osobom pomocy ze strony pracowników szkoły.
 5. Brak toalet dostosowanych dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.
 6. Wejście jest prawidłowo oświetlone.
 7. Szerokość drzwi wejściowych spełnia warunek min. 90 cm szerokości.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 9. Nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej do komunikacji z osobami z wadami słuchu.
 10. Nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 11. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, ani systemu informacji o obiekcie dostosowanym dla osób z wadami wzroku.
 12. Na chwilę obecną nie ma możliwości zapewnienie usług tłumacza języka migowego na miejscu ani zdalnie.
 13. Przy wejściu znajduje się portiernia. Pracownik portierni udziela niezbędnej pomocy i informacji.
 14. Pomieszczenia dyrekcji i administracji znajdują się na I piętrze.
 15. Na parterze znajduje się przeszkoda architektoniczna w postaci różnicy poziomów.
 16. Korytarze mają 1,4 m szerokości.
 17. Klatka schodowa wyposażona jest w obustronne poręcze.
logo-slider